مراکز داده ستون فقرات دیجیتال در جهان هستند و تعداد بی شماری از کاربران به اطلاعات ذخیره شده در آنها اعتماد دارند و کوتاهترین زمان خرابی می تواند عواقب مالی قابل توجهی داشته باشد. کاهش خطر خسارت ناشی از آتش سوزی از اولویت های اصلی سیستم های می بایست باشد: با اطمینان خاطر شناسایی حریق های اولیه در اسرع وقت و فعال سازی سریع اقدامات پاسخ مناسب ، پیش نیاز اصلی در تضمین حداکثر در دسترس بودن سیستم هستند. نمونه کارهای پیشرفته ایمنی آتش سوزی زیمنس می تواند به شما کمک کند مرکز داده خود را به روز و در حال کار نگه دارید.